วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

ประเภทของงานธุรกิจ

การทำธุรกิจมีหลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทจะมีความสำคัญแตกต่างกันไป แต่งานธุรกิจทุกประเภทจะมีจุดมุ่งหมายเหมือนกัน คือ เพื่อผลิตสินค้าและบริการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
งานธุรกิจ สามารถแบ่งออกได้ตามลักษณะของกิจกรรมที่ทำ ดังนี้
1. ธุรกิจด้านการเกษตร เป็นการทำงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ ด้านการเกษตร ได้แก่ การทำนา ทำไร่ ทำสวน การเลี้ยงสัตว์ การประมง เพื่อนำผลผลิตที่ได้มาจำหน่าย หรือแลกเปลี่ยนสินค้า
2. ธุรกิจอุตสาหกรรม เป็นการทำงานด้านอุตสาหกรรม เพื่อนำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายและเพื่อผลิตสินค้ามาใช้ในการดำรงชีวิต เช่น การผลิตของใช้ในบ้าน การผลิตเครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น
3. ธุรกิจด้านการเงิน การธนาคาร เป็นการทำงานเกี่ยวกับด้านการเงิน เช่น การรับฝากเงิน ถอนเงิน กู้เงินเป็นต้น
4. ธุรกิจด้านการก่อสร้าง เป็นการทำงานเกี่ยวกับการก่อสร้างบ้านเรือน หรืออาคารสถานที่ต่าง ๆ
5. ธุรกิจการให้บริการ เป็นการทำงานเพื่อให้บริการในด้านต่าง ๆ เช่น ธุรกิจร้านเสริมสวย ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจการท่องเที่ยว เป็นต้น
จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้รัฐบาลไทยมีการสนับสนุนให้ทำธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางมากขึ้น เพราะธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มั่นคงขึ้น และยังเป็นการกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่นต่าง ๆ อีกด้วย โดยได้มีการทำธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดกลาง ที่ประกอบด้วย การผลิตสินค้า และการขายสินค้าหรือบริการ เช่น การทำผลิตน้ำพริก การผลิตเครื่องดนตรีไทยของชาวบ้านในชุมชนต่าง ๆ ที่มีจำนวนผู้ประกอบธุรกิจไม่มากนัก
คุณสมบัติของการทำธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง
1. เป็นการทำธุรกิจที่มีความรวดเร็วในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ตลอดจนมุ่งความหลากหลายของรูปแบบสินค้ามากกว่ามุ่งปริมาณ
2. ใช้เงินทุนและเครื่องจักรไม่มากนัก ดังนั้นเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นจึงมีโอกาสฟื้นตัวได้ง่าย
3. สินค้าส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นสินค้าที่ทำ ด้วยมือที่ต้องใช้ทักษะความชำนาญผสานกับภูมิปัญญาดั้งเดิม และเทคโนโลยีในการออกแบบ เพื่อผลิตสินค้าให้มีความหลากหลาย มีเอกลักษณ์ และมีคุณค่า
4. มักเป็นกิจการที่อยู่ในชุมชน หรือในครัวเรือน มีการบริหารจัดการภายในครอบครัว หรือหมู่ญาติ ทำให้มีความคล่องตัว และมีกระบวนการควบคุมคุณภาพสินค้าได้อย่างทั่วถึงและใกล้ชิด

ไม่มีความคิดเห็น: