วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

งานธุรกิจ

งานธุรกิจ เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการผลิต การจำหน่าย การแลกเปลี่ยนสินค้า ในเรื่องของสินค้าและบริการ โดยมุ่งหวังผลกำไรตอบแทน
งานธุรกิจ มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนเรา เพราะงานธุรกิจเป็นแหล่งผลิตสินค้า และแหล่งให้บริการในด้านต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของคนในการดำรงชีวิตให้มีความสะดวก สบาย และมีความสุข
งานธุรกิจมีประโยชน์หลายประการ ดังนี้
1. เป็นแหล่งผลิตสินค้าและแหล่งให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของคนในสังคมให้เกิดความพึงพอใจและความสะดวกสบายในการดำรงชีวิต
2. ทำให้เกิดการจ้างงาน เพราะการทำงานธุรกิจจำเป็นต้องมีการใช้แรงงานเพื่อผลิตสินค้าและให้บริการ ดังนั้นจึงทำให้คนมีงานทำและมีรายได้
3. กระจายสินค้าจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค เมื่อผลิตสินค้าแล้วก็ต้องมีการกระจายสินค้าไปยังผู้ใช้สินค้าโดยการจำหน่าย หรือแลกเปลี่ยนสินค้ากัน
4. ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เมื่อผลิตสินค้าได้มากขึ้น เกินความต้องการของคนในประเทศ จึงต้องส่งสินค้าไปยังต่างประเทศทำให้มีรายได้เข้าสู่ประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ดียิ่งขึ้น

ปัจจัยที่จำเป็นในการประกอบธุรกิจ
การประกอบธุรกิจ ใด ๆ ก็ตาม จำเป็นต้องใช้ปัจจัยในการผลิต ดังนี้
1. ทุน หมายถึง ทรัพย์สินหรือเงินสดที่มีส่วนในการสร้างกำลังผลิต ได้แก่เงินทุน เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ อาคารที่ใช้ประกอบธุรกิจ
2. ที่ดิน หมายถึง สถานที่ตั้งในการประกอบธุรกิจ
3. แรงงาน หมายถึง แรงงานของคนทั้งด้านความคิดและกำลังกายในการทำธุรกิจ ซึ่งการเลือกแรงงาน ควรเลือกใช้คนให้ถูกกับงาน เพื่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ เช่น ตำแหน่งเลขานุการ ต้องการแรงงานที่มีความเฉลียวฉลาด จัดการเก่ง ส่วนตำแหน่งพนักงานขนส่งสินค้า ต้องการแรงงานที่มีร่างกายแข็งแรงบึกบึน เป็นต้น
4. การประกอบการ หมายถึง การวางแผนการจัดการ การควบคุมดูแลและประเมินผลการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ
คุณลักษณะของผู้ประกอบธุรกิจ
ผู้ประกอบธุรกิจโดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายก็ตามควรมีลักษณะดังนี้
1. มีความรู้ ความสามารถในธุรกิจที่ทำ
2. มีความรับผิดชอบ และความตั้งใจในการทำงาน
3. มีความซื่อสัตย์สุจริต
4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
5. มีความตรงต่อเวลา
6. มีความเสียสละในงานที่ทำ
7. มีมนุษยสัมพันธ์ดีต่อผู้ร่วมงานคนอื่น ๆ

ไม่มีความคิดเห็น: